Klub Granskovens Virksomhedsplan

Klub Granskovens virksomhedsplan 2013 -redigeret sommer 2016 (under revidering)

BESKRIVELSE
Klub Granskoven er en fritidsklub i Hvissinge, med ca. 230 medlemmer og en personalegruppe bestående af leder og ca. syv pædagoger. Klubben er placeret på første sal og har fælles legeplads med en daginstitution. Til klubben er tilknyttet en pavillon.
Klubben modtager børn fra hele Glostrup Kommune, primært fra Glostrup Skoles afdeling Nordvang og Skovvang.
Udover almindelig åbningstid har Klub Granskoven tradition for aftenarrangementer, overnatninger og koloni.


INDLEDNING
Klub Granskoven er en fritidsklub hvor medlemmernes fritidsliv er værdifuldt. Medlemmerne skal have en fritid efter skoletid, hvor de selv vælger indholdet og hvor klubben skaber rammerne.
Når medlemmerne er i klubben, skal de have mulighed for at være med til aktiviteter, få fælles oplevelser og kunne slappe af. Personalets rolle er at være synlige voksne, der er aktivt tilstede for medlemmerne, og sætter aktiviteter i gang ud fra medlemmernes ønsker og behov.
Personalet vil sammen med forældrene vejlede, støtte og hjælpe medlemmerne til at træffe valg.
Som pædagoger er det vores opgave at være tilstede og vise vi har tid – og selv er deltagende i de aktiviteter som er i gang.
Medlemskab i klubben er et aktivt tilvalg som børnene selv har truffet sammen med forældrene.
Arbejdet i Klub Granskoven er baseret på Glostrup Kommunes børnepolitik og inklusionspolitik.


VISION
Klub Granskovens vision:
 Vi har tid
 Vi er til stede
 Vi vil vores medlemmer
 Det skal være sjovt at gå i klub


VÆRDIER
Glostrup Kommunes værdigrundlag skaber rammerne for arbejdet i Klub Granskoven:
 Dialog og medindflydelse
 Udvikling
 Respekt
 Samarbejde
 Kvalitet
 Mål


Klub Granskoven arbejder med at sætte fokus på et alsidigt, kreativt og udviklende miljø, der passer til medlemmerne og nærområdet.

 


INKLUSION
Inklusion betegner en værdibaseret og grundlæggende tilgang til arbejdet med børn og unge, og den hviler på anerkendelse af menneskers mangfoldighed.
”Det er ikke alle børn, der kan inkluderes, men det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør om det kan - det er en egenskab ved fællesskabet.” Bent Madsen, leder af Center for inklusion og diversitet


I Klub Granskoven er der, som udgangspunkt, plads til alle medlemmer. Medlemmerne skal have mulighed for at indgå og udvikle fællesskaber, med respekt og tolerance. Når medlemmerne er sammen i klubben, sker det i et fællesskab hvor der er plads til mangfoldighed og forskellighed, hvor det sociale samspil kan styrke medlemmerne.


MEDLEMSINDDRAGELSE
Medlemmerne skal have mulighed for at udvikle selvstændighed gennem medindflydelse og mulighed for at afprøve og rykke egne grænser.
Aktiviteter bliver arrangeret sammen medlemmerne, så de er inddraget igennem hele processen, og er eksempelvis med til at foretage nye indkøb til klubben.
Medlemmer, der har tilegnet sig erfaring og evner, bruges aktivt til at hjælpe andre medlemmer. Det skaber relationer, styrker de erfarne medlemmers selvværd og anerkender dem – og begge medlemmer føler sig set og som en del af fællesskabet.
Medlemmerne deltager aktivt i oprydningen og indretning, hvilket skaber et ejerskab til klubben.


 

RELATIONSPÆDAGOGIK
Relationer skabes, når personer indgår i samspil med hinanden – og får mulighed for at få indsigt i hinandens liv, drømme og ønsker. Igennem relationer for mennesker mulighed for at blive hørt, og bekræftet eller styrket deres egen identitet. Der kan skabes et rum for fortrolighed, hvor man kan tale om de ting i livet, der kan være svære eller måske tabu-lagte.


I Klub Granskoven er der to typer af relationer: medlem-medlem og medlem-pædagog. I relationer mellem medlemmerne udvikles venskaber, der måske varer hele livet. I medlem-pædagog relationen får medlemmet mulighed for at spejle sine holdninger og møde positivt modspil fra en voksen som ikke er en del af familien. Begge typer af relationer giver medlemmerne en vifte af muligheder for at udvikle sine egne sociale kompetencer.


SKOLEPÆDAGOGER
Pædagogerne er, efrer den nye skolereform, blevet en del af skolen. Vi varetager den understøttende undervisning på Skovvangskolen og Nordvangsskolen.

Dette gør at de pædagoger der har den enkelte klasse, får en tættere relation til disse medlemmer.


DET FÆLLES TREDJE
I Klub Granskoven arbejder vi ud fra følgende model:
Medlem møder et andet medlem eller en pædagog omkring en fælles aktivitet. Det samvær vil styrke relationen mellem parterne.


Eksempel: En aktivitet skal planlægges, da nogle medlemmer vil holde en gallaaften med tre-retters menu og efterfølgende diskotek i klubben. Aktiviteten og alle detaljer planlægges i samarbejde mellem medlemmer og pædagog. Pædagogen tager ikke styringen, men er med i planlægningen. Aktiviteten gennemføres og slutter positivt, og bliver en god oplevelse. I hele forløbet er medlemmer og pædagog ligeværdige, og alle får styrket deres selvværd ved den gode oplevelse.


For at kunne arbejde på denne måde, er det vigtigt for klubbens pædagoger at have fokus på anerkendelse og konflikthåndtering.


 

ANERKENDELSE
Vi arbejder med anerkendende kommunikation i forhold til klubbens medlemmer. Vi er nysgerrige på medlemmernes liv igennem samtale og dialog med det enkelte medlem. Vi møder klubbens medlemmer med respekt, og vi er bevidste om at være rollemodeller i forhold til hvordan vi kommunikere med hinanden og med medlemmerne. Vi er tydelige i kommunikationen med medlemmerne, og anerkender at vi er forskellige og vores oplevelser kan være forskellige.


Pædagogerne er undersøgende med en positiv indfaldsvinkel til medlemmernes liv og verden. Medlemmerne kan være forskellige, har forskellige ønsker og indhold i deres fritidsliv. Det gør vi plads til ved at fokusere på de enkelte medlemmer, fokusere på dialog og anerkende forskellige behov.


Eksempel på positive undersøgende spørgsmål: Hvad har du lavet i weekenden? Hvad har du lyst til i klubben i dag? Skal vi fortsætte med det spil, vi spillede i går? Hvad med din nye kanin, har den det godt? Eksempel på anerkendende kommunikation: Jeg kan godt forstå du bliver vred. Men det er ikke i orden at tale til mig eller dine venner på den måde.


KONFLIKTHÅNDTERING
Det er som udgangspunkt medlemmerne selv, der løser konflikter indbyrdes. Pædagogerne er upartisk og påtager sin rollen som mægler. Mæglerrollen skaber et rum, hvor medlemmerne selv kan fortælles deres version af hvad der er sket - så medlemmerne får mulighed for at vise deres eventuelle frustrationer og oplevelsen af at den anden ser tingene anderledes end en selv.


Formålet med mæglingen er at medlemmerne lytter til hinanden, og lærer at respektere, at andre medlemmer oplever tingene anderledes – og derigennem lærer at tage hensyn til hinanden.


ROLLEMODELLER
Det er vigtigt at pædagogerne i Klub Granskoven i relationen til medlemmerne er gode rollemodeller i forhold til sundhed, troværdighed og tillid.


 

PÆDAGOGISKE AKTIVITETER
Klub Granskovens aktiviteter er i det daglige delt op i en række områder. Personalet er delt op i syv forskellige teams, der har ansvar for de pædagogiske aktiviteter i områderne:


 Baren
 Kreative
 Spilområdet
 Kælderen
 Pavillonen
 Sport & Leg


Klubben har også et fast JK Team, der har ansvar for vores aftentilbud til de ældste medlemmer.


Derudover har vi løbende mindre teams, der arrangerer andre aktiviteter, for eksempel:


 Overnatninger
 Lektiecafé
 Fester
 Aftenarrangementer
 Ture
 Koloni
 Fællesarrangementer med andre klubber
 Forældrearrangementer (åbent hus, sommerfest, forældremøde mm)


ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE
Klub Granskoven prioriterer at medlemmernes trivsel ikke alene handler om deres klubliv. For at at styrke de helhedsorienterede samarbejde, har vi blandt andet løbende dialog med: Forældrene, forældrebestyrelsen, de øvrige klubber i Glostrup, Ungdomsscenterets klub, Varmeværket, Glostrup Skole, SFO’erne, SSP og PPR.


HANDLEPLAN 2013

 Udarbejde pædagogisk oplæg for klubbens forskellige aktivitetsområder i henhold til klubbens nye struktur.
 Udarbejde politikker for sundhed og medier.
 Inklusion: Klub Granskoven har fokus på at implementere Glostrup Kommunes Inklusionsstrategi (2013).
 Netværksdannelse: Ledelsen skal udbygge netværk i lokalområdet til daginstitution, ældrecenter og boligselskab, og skal også etablere netværk mellem skole, klub og SFO i lokalområdet. Medarbejderne skal søge inspiration, vidensdeling og aktiviteter inden og udenfor kommunen.
 Innovation: Klub Granskoven har fokus på KLK’s Innovationsmodel der skal benyttes i minimum et projekt med medlemmerne og et projekt med forældrebestyrelsen.
 Respekt: Vi arbejder med respekt. Respekt for hinanden (fokus på sprog) men også respekt for de forskellige rum og mange (dyre) ting vi har investeret i.
 Sundhed: Der skal gennemføres en undersøgelse af medlemmernes kost- og motionsvaner, som opfølgning på den tidligere undersøgelse (2011).


 

Baren:

Baren er klubbens hjerte, og det første møde med klubben, når medlemmer og gæster kommer op ad trappen. Baren skal skabe rammerne for en god stemning for alle der kommer i klubben, så medlemmerne føler sig trygge, og får et positiv start på deres besøg i klubben.

Barens særlige værdier er:
 Dialog
 Sundhed
 Tryghed

Relations pædagogik i baren:

Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Baren er en tryg base, hvor alle kan mødes, hvor medlemmer og pædagoger kan være sammen i et fællesskab.
Derfor arbejder vi i Baren vi ud fra en anerkendende pædagogik og relations pædagogik, da det er vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte barn og møde dem der hvor de er. Vi skaber tillid og tryghed hos den enkelte medlem så de føler sig set, hørt og forstået.
Vi bruger det fælles tredje til at skabe relationer imellem medlem/voksen og medlemmerne på tværs af alder og skole. Det skaber ejerskab og fokus på at alle er en del af et fællesskab, hvor den enkeltes bidrag har en betydning.
Dialog er den vigtigste arbejdsmetode i Baren. Det er vigtigt at pædagoger signalerer at vi har tid til at sætte os ned og snakke med medlemmerne om deres hverdag. Gennem dialogen forsøger vi at bevidstgøre dem om fordele og ulemper ved de valg de træffer.

Inklusion i baren:

Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Alle kan være med i de planlagte aktiviteter, og at alle oplever tryghed og fællesskab i Baren.

Vi arbejder inkluderende ved at alle kan være med til planlagte aktiviteter.
Vi har fokus på det enkelte medlems styrker i fællesskabet og ikke på deres mangler. Alle kan være med og bidrage med det de er gode til.

Medlems inddragelse:

Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Medlemmerne deltager aktivt i Barens aktiviteter og medlavning.
Medlemmerne er både med til at planlægge og udføre de aktiviteter der sker i baren.
Der er mulighed for at afprøve og gøre sig nogle erfaringer i baren for eksempel i forhold til madlavning, kost og sundhed.

Det sker i baren:

Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
det er sjovt og sejt at være sund.
Baren er et praksis område hvor medlemmerne er med til madlavning, så de får erfaringer med at arbejde i et køkken, og lærer om forskellige fødevarer, hygiejne samt deltager i det fællesskab som køkkenet er. Derudover er medlemmerne med til de praktiske opgaver omkring indkøb, rengøring, og info om ture, aktiviteter mv, da der er en læring i eksempelvis at planlægge en tur, eller handle ind ud fra et bestemt budget. Dette giver også medlemmerne en oplevelse af ejerskab.
Vi har også fokus på sundhed og bevægelse i Baren, hvor pædagoger taler med medlemmerne om deres kostvaner. Derudover er der arrangeret lege/aktiviteter hvor medlemmerne får brugt deres krop aktivt.

Vi forsøger at forstyrre medlemmernes opfattelse af det ’sædvanlige’ i Baren ved i perioder at gøre noget andet end det vi plejer. Samtidig med at være bevidste om at gøre ”det vi plejer” for at skabe genkendelighed og tryghed.
Derfor er Baren of eksempel ramme om uge-temaer, hvor mad og forskellige aktiviteterfælger et fælles temaet. Det skaber nysgerrighed omkring det planlagte i baren og en god stemning.

HANDLEPLAN 2013

Vi vil…  arbejde med medlemmernes kost og motionsvaner ud fra temaet om at det skal være sjovt og sejt at være sund.  skabe sammenhæng med klubbens øvrige områder.  færdiggøre Klub Granskovens kogebog, ved at indsamle flere opskrifter fra medlemmerne og få den trykt.


 

Det kreative

Kreative aktiviteter er mangfoldige. Det Kreative er både et værksted og et sted, hvor man kan hygge sig sammen med sine venner male, sy, tegne, fremstiller smykker, sæbe og bolcher og tusinde andre ting, der falder os eller børnene ind.

VÆRDIER

Det Kreatives særlige værdier er:
 Læring (æstetik, inspiration, kreativitet, motorik)
 Respekt (for hinanden og rummet)
 Anerkendelse (lytte, spørge, dialog)
 Kvalitet (fordybelse og grundighed)

RELATIONSPÆDAGOGIK I DET KREATIVE
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
det Kreative giver gode rammer for læring af æstetik, kreativitet og nysgerrighed.
Vi vil skabe de bedste forudsætninger for relationspædagogik ved i det daglige at give mulighed for at snakke om stort og småt, og samtidig er et rum for fordybelse.
Som pædagoger er det vores opgave at være til stede og vise vi har tid – og selv er deltagende i de aktiviteter som er i gang. Vi bruger de kreative redskaber og muligheder som det fælles tredje.


Rummet bliver nogle gange brugt som konflikthåndtering, da der er mange snakke i det Kreative.


Vi arbejder med respekt. Respekt for hinanden men også respekt for rummet og tingene, dette gør vi blandt andet ved at give medlemmerne ejerskab af det kreative.

INKLUSION I DET KREATIVE
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
At alle kan være med i det Kreative uanset forskellighed i evner og forudsætninger.

Det Kreative er et mødested for mange forskellige medlemmer og skaber et fællesskab hvor der er plads til mangfoldighed og forskellighed, og vi skal inkludere flest muligt, så det sociale samspil kan styrke medlemmerne.


Vi tilbyder forskellige Kreative processer der er tilpasset det enkelte medlems behov, så alle kan nyde godt af aktiviteterne og opleve tilfredshed og glæde ved at kreere egne værker og arbejde med æstetik.

MEDLEMSINDDRAGELSE I DET KREATIVE
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
I det Kreative oplever et fælles ejerskab og både kan tillære sig nye erfaringer og dele erhvervede erfaringer med andre.


Medlemmerne er med til at bestille varer, og har mulighed for at se i kataloger og på hjemmesider, for at søge idéer til nye aktiviteter.


Medlemmerne deltager ofte i oprydning og ny-indretning af Kreative. Det er med at give dem et ejerskab og tryghed ved at vide hvor tingene er.


Medlemmer, der har tilegnet sig erfaring og evner, bruges aktivt til at hjælpe andre medlemmer. Det skaber relationer og styrker de erfarne medlemmers selvværd og anerkender dem – og begge medlemmer føler sig set og som en del af fællesskabet.
Udsmykningen i det Kreative er i høj grad præget af ting som medlemmerne har lavet. Det signalerer at klubben er medlemmernes sted, og at vi værdsætter de ting som medlemmerne har lavet til os.

DET SKER I DET KREATIVE
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Det altid er muligt at udfolde sig kreativt.


Der er altid åbent i det Kreative, og medlemmerne kan altid være med til aktiviteter som er igangsat af en voksen, ligesom de opmuntres til at udvikle og arbejde med egne ideer.
Vi tilbyder løbende medlemmerne nye materialer og muligheder. Ligesom vi udvikler deres nysgerrighed ved at præsenterer forskellige aktiviteter på nye og inspirerende måder.
Rummets indretning er dynamisk og vi bryder rammerne ved at flytte rundt på bordene, ligesom det Kreative af og til bliver brugt på ”utraditionelle” måder som fx danse-studie.
Medlemmerne kan altid arbejde med maling, tegning, decoupage, syning, perler, smykker etc.


HANDLEPLAN 2013

Vi vil… * opstille et hæve/Sænkebord til stående for at give både medlemmer og voksne et bedre arbejdsmiljø. * Tage medlemmer med på inspirations-tur til Klub Ejby og Dalvangen. * Male stole i friske farver. * Male en endevæg, eller måske dem begge, i anden farve end hvid uden det bliver for farverigt (da der også skal være visuelt ”ro”), for at skabe sammenhæng med resten af klubben. * Etablere et sofahjørne hvis der kan blive plads til en sofa eller to samt et lille bord. Da der ofte er medlemmer, der søger ind i det Kreative for at snakke sammen, men ikke nødvendigvis for at lave noget andet.


 

Spilområdet


Spilområdet i klub Granskoven er området i forlængelse af Baren, hvor vi har både poolbord og bordfodbold. Spilområdet er også alle spilcomputere (både i pavillonen og i klubben). Området er derfor ikke kun en fysisk lokalitet, men er dèr hvor medlemmer for eksempel spiller computer og iPad.

VÆRDIER Spilområdets særlige værdier er:


 Fællesskab
 Kommunikation
 Samarbejde

RELATIONSPÆDAGOGIK I SPILOMRÅDET
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Arbejde med medlemmernes relationer internt og mellem medlemmer og pædagoger.
Spil, pool og bordfodbold er det fælles tredje, over hvilket børn og voksne opbygger relationer.


Derfor tilbyder vi primært spil der opfordrer til fællesskab og kommunikation, ligesom det er vigtigt at de voksne ofte deltager i aktiviteterne omkring spilleområdet.
Når vi vælger nye spil, ligger vi vægt på at de skaber rammer for samarbejde, fællesskab og social interaktion.

INKLUSION I SPILOMRÅDET
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Alle kan deltage i spilaktiviteter i klubben for gennem spil at opbygge fællesskaber med vægt på samarbejde og fællesskab.
I spilområdet arbejder vi med inklusion ved at inddrage medlemmer i spil og i fælles aktiviteter, der skaber grobund for social interaktion.
Netcafe ture, aften arrangementer og overnatninger tilpasses så medlemmer med forskellige udfordringer har mulighed for at deltage.

MEDLEMSINDDRAGELSE I SPILOMRÅDET
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Sikre sig at medlemmerne altid bliver hørt omkring deres ønsker og interesser.
Derfor inddrager vi medlemmerne i udviklingen af området, blandt andet ved at lytte til ønsker om nye spil, eller aktiviteter. Samtidig med at vi sikrer os, at nogle af de spil og applikationer vi tilbyder, har et lærings og pædagogisk indhold.
Medlemmerne er med til at arrangerer turneringer, ture til Netcafé og overnatninger.
Medlemmerne er ofte selvstyrende med at skabe egne regler og normer for hvad der er godt og fair i et spil. De skaber på den måde en unik spilkultur, som er fælles for klubbens medlemmer.

DET SKER I SPILOMRÅDET
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Vi har et bredt udvalg af spil og andre applikationer der understøtter klubbens værdier.
Derfor tilbyder vi spil og aktiviteter omkring computerne der er i tråd med de unges ønsker og interesser, og som matcher vores værdier.


I spilområdet kan medlemmerne udvikle deres kreativitet igennem spil, men også gennem f.eks. foto og video redigering, musik, hjemmeside etc.


Pædagogernes rolle er at have en fornemmelse for hvad der rører sig i børne/ungekulturen omkring deres brug af spil og sociale medier.


Klubbens computere er bevidst placeret åbent, så medlemmernes aktivitet altid er synlig.

HANDLEPLAN 2013

Vi vil… • etablere Wifi i klubben til medlemmerne • indrette en opladestation til tabs og mobiler • opdatere og opgradere klubbens ”spilcafé” med nye computere og møbler. • Etablere kontakt til andre klubber, både indenfor og udenfor Glostrup, for at dyrke diverse e-sports aktiviteter. • Færdiggøre klubbens mediepolitik. • Etablere et mobilt PC værksted, hvor der kan arbejdes med film, musik og medier.


 

 


 

Kælderen


Kælderen har 3 rum, som er vidt forskellige. De har hver deres egen charme og hver deres historie, og giver på forskellig vis medlemmerne mulighed for indlevelse og fordybelse. I Kælderen forstærkes medlemmernes sanser og nysgerrighed.

VÆRDIER

Kælderens særlige værdier er:

 Fælleskab

 Respekt

 Udvikling

RELATIONSPÆDAGOGIK I KÆLDEREN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Kælderen har de bedste forudsætninger for at danne og forstærke relationer.
Derfor har vi med i Kælderen fokus på at arbejde med at bruge rum og rammer på bedste vis i samspil med medlemmerne. Og derfor vil vi som pædagoger også være med i de aktiviteter, der er i kælderen.

INKLUSION I KÆLDEREN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
være en del af et fællesskab.


Derfor skaber vi i Kælderen mulighed for et miljø, som indbyder til at alle taler sammen på en god måde med forventningens glæde. Vi får skabt et fællesskab, hvor ’jeg’ bliver til ’vi’, for eksempel ved, at skulle deltage i forskellige tema dage og være i gruppe med en eller flere, hvor de blandt andet skal vente på deres tur, tale med hinanden og læse de andres kropssprog.


Ved udførelsen af de forskellige aktiviteter i Kælderen, skabes der enten et større eller mindre fællesskab i klubben. Vi har til tider kunne tage alle 3 rum i brug ved en stor fælles aktivitet og dette har skabt et andet fællesskab.


I kælderen er der mulighed for inklusion blandt medlemmerne, når eksempelvis historien om Egons Stue fortælles videre. Alle inkluderes og alle kender historien, som vandrer fra nye til gamle medlemmer og videre til forældre.

MEDLEMSINDDRAGELSE I KÆLDEREN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
medlemsinddragelse er en del af hverdagen
Derfor er medlemmerne med til at skabe indholdet i Egos stue, hvor de er inddraget og deres nysgerrighed bliver vækket. Det sker eksempelvis med fælles indkøbstur til genbrugsbutikkerne, så medlemmerne får et ejerskab for stuen og indblik i, at disse ting er noget man skal respektere og passe på tingene, fordi de er gamle - men får også en god oplevelse ud af det med at kunne købe et tørklæde for en 10'er.
Vi spørger ind til medlemmernes ønsker om kommende aktiviteter og udformning af kælderen.

 

DET SKER I KÆLDEREN (LOUNGEN)
Det er en udfordring, at Kælderen ligger isoleret fra resten af klubben, og medlemmerne derfor ikke søger direkte derned - og vi skal derfor lægge stor vægt på medlemsinddragelse, for at deres egne interesser også er tilstede. Aktiviteterne i kælderen er periodiske, da de typisk er kortere forløb, der kun er der få dage eller uger, samtidig med at vi stort set ikke bruger kælderen hele sommeren.


Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
der findes nogle rum, hvor nysgerrighed bliver vækket.
Derfor skaber vi temadage med fokus på nysgerrighed og hvor medlemmerne får udviklet

flere af deres sanser eller intelligenser, samtidig med at der dannes et fællesskab i aktiviteten
Vi kan også gå ind og arbejde ud fra bestemte formål, hvor aktiviteter og rum kan formes efter et mål om at styrke medlemmernes samarbejde og/eller sanser.
Loungen er også et rum med mulighed for forandring og for flere forskellige aktiviteter. Det er positivt, at vi har et rum, hvor der ikke altid er planlagte aktiviteter, men i stedet mulighed for at gøre noget helt andet.

I Lougen er der i foråret 2016 blevet lavet spejle på flere af væggene. der er blevet lavet en lille scene samt et "back stage rum" hvor der er muligheh for udklædning, make up, hår styling mv.

I Loungen skal der ydermeres monteres musik anlæg, så der bliver mulighed for dans, teater og andre kreative projekter.

 

DET SKER I EGONS STUE
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..


der findes rum med mulighed for fordybelse.
Derfor er Egons stue oplagt til leg og fortælling, men er også et rum, hvor der er plads til at være sig selv uden voksen indblanding. Vi kan invitere os selv med ind i rummet og være med i de aktiviteter der bliver skabt. Men samtidig vil vi også respektere, at medlemmerne har et frirum.

Egons stue

Værdierne for Egons stue er muligheden for at få vækket medlemmernes fantasi og nysgerrighed, og give mulighed for leg og dannelse af relationer.

udover det, er der lavet biograf i Egons stue (nu kaldes Egons biograf)

Den er lavet således, at der er sofaer med hjul. dette gør rummet mere flexibelt og mulighed for andet end blot at se film.


 

Pavillonen


Pavillonen er klubbens sommerhus, når vi i sommerhalvåret flytter klubben og vores aktiviteter. I den periode er Pavillon ikke et særskilt pædagogisk område men et fællesskab af alle de andre områder.


På andre tider af året benytter vi periodevis Pavillonen til andre aktiviteter, hvor der er plads til at gøre nogle andre ting, end det som ellers sker i klubben.

VÆRDIER Pavillonens særlige værdier er:
 Inklusion
 Nærhed
 Fællesskab

RELATIONSPÆDAGOGIK I PAVILLONEN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Pavillonen giver mulighed for at alle medlemmer kan komme til orde, udfolde sig og være en del af et fællesskab.


Derfor benytter vi Pavillonen til at skabe rum for aktiviteter, hvor mindre grupper af medlemmer har plads til at udfolde sig i en fælles aktivitet.


Ved at sætte fokus på hvilke relationer der skal styrkes, kan vi planlægge et pædagogisk målrettet forløb, der styrker relationerne medlem-medlem og medlem-pædagog imellem.

INKLUSION I PAVILLONEN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Pavillonen giver mulighed for at være sammen omkring fælles aktiviteter i mindre grupper.
Derfor bruger vi pavillonen til at arbejde med inklusion og relationer i et roligere miljø da det for nogen medlemmer er en fordel.


Når vi trækker nogle medlemmer ud af klubbens større fællesskab, kan vi i Pavillonen etablere et nyt og mindre fællesskab, med fokus på at skabe plads til alle.

MEDLEMSINDDRAGELSE I PAVILLONEN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Pavillonen er medlemmernes frirum med plads til aktiviteter der ikke er plads til i klubben.
Derfor er vi lydhøre og opsøgende i forhold til medlemmernes ønsker og interesser, og inddrager medlemmerne i planlægning go udførelse af aktivitet i Pavillonen. DET SKER I

PAVILLONEN
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Pavillonen er et ekstra rum der kan benyttes når der er behov for det.
Derfor bruger vi Pavillonen til at lave aktiviteter som med fordel flyttes ud af klubben til andre rammer, og hvor der er mulighed for at være uforstyrret – eller at være støjende uden at forstyrre andre.


Vi gør brug af Pavillonen i de forskellige perioder af året hvor det giver mening, da Pavillonen ikke er egnet til at være åben hele året.

HANDLEPLAN 2013 Vi vil…

• opdatere indretningen og sørge for løbende vedligeholdelse. • lave en ny indretning af Pavillonens sidste rum, så det bliver benyttet mere.


 

Sport & Leg


Vi har mange steder med plads til sport, leg og bevægelse; den fælles legeplads vi deler med børnehaven, vores boldbur og egen græsplæne. Derudover har mulighed for at bruge Skovvangsskolens gymnastiksal, Hvissingehallen og torvet foran klubben. Sommetider er det hele nærområdet, der bliver brugt som legeplads.

VÆRDIER Sport & Legs særlige værdier er:


 Fællesskab
 Accept
 Tollerance
 Samarbejde

RELATIONSPÆDAGOGIK I SPORT OG LEG
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Sport og leg er et fælles grundlag for dannelse af relationer.
Derfor benytter vi aktiviteter som et fælles tredje til at udvikle relationer mellem pædagoger og medlemmer, samt medlemmerne imellem.


Pædagogerne bruger relationen til at introducerer til nye lege og sportsaktiviteter gennem egen nysgerrighed og aktiv deltagelse.

INKLUSION I SPORT OG LEG
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Benytte lege og idrætsaktiviteter til at implementere tolerance, accept og samarbejde.
Derfor sikrer der er plads til alle, ved at invitere børn der ellers ikke selv ville opsøge bevægelses-aktiviteter og give dem en god oplevelse.


Vi benytter lege og idrætsaktiviteter der inkluderer så mange som muligt. Vi vil sikre at alle trods forskellige forudsætninger kan deltage i klubbens aktiviteter og have det sjovt
Derfor tilbyder vi både korte aktiviteter der kan tjene som en indgang til at være med, samt længerevarende forløb, så medlemmerne får tid til at forstå spillets facetter, forskellige regler, teknik, taktik og værdier


Lege og aktiviteter er bundet op i et fællesregelsæt. For at fællesskabet skal fungere, kan det nogle gange være nødvendigt at have begrænsede rammer for enkelte deltagere. Det kunne eksempelvis være nogle aktiviteter der kun er for de mindste medlemmer eller de såkaldte ”pigedage”, hvor drenge ikke er en del af legen/aktiviteten.

MEDLEMSINDDRAGELSE I SPORT OG LEG
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..
Leg og bevægelse er en sjov og almindelig del af dagligdagen.
Derfor udvikler vi lege og bevægelsesaktiviteter gennem medbestemmelse, ved at have en aktiv dialog med medlemmerne om deres ønsker og ideer.
Medlemmerne bliver inddraget i aktiviteterne, så de medlemmer der har særlige evner, bliver brugt til at dele ud af deres erfaringer.


Medlemmerne er med til at planlægge og afholde turninger og ture.
Visse dage er der ”Fri leg” på plakaten, hvor det er medlemmerne selv der udfylder rammerne

DET SKER I SPORT OG LEG
Det er vigtigt for Klub Granskoven og medlemmerne at..


Der er et bredt udvalg af lege og idrætsaktiviteter.
Derfor tilbyder vi lege og aktiviteter der afspejler sig i medlemmernes interesser her og nu. Vi igangsætter aktiviteter ud fra medlemmernes ønsker.
Vi har fokus på krop og bevægelse, da fysisk aktivitet er sundt og udviklende. Derfor lærer vi medlemmerne om forskellige idrætslige handleformer såsom: at prøve, at lege, at konkurrere, at træne.


Det at deltage i forpligtende fællesskaber er en værdi i sig selv (når det lykkes). Så derfor bruger vi aktiviteter til at fremme anerkendelse og kommunikation.
Ved samtlige af vores aktiviteter, bliver der lagt op til at spille fair, både ved deling af hold, men så sandelig også når spillet er i gang.


HANDLEPLAN 2013 Vi vil…

• arrangerer turneringer med andre klubber både i Glostrup og andre kommuner. • introducere live-rollespil som en ny bevægelsesaktivtet. • have fokus på at lave mindre målrettede aktiviteter i forhold til medlemmer der ikke ellers er fysisk aktive. • blive ved med at introducere medlemmerne til nye spil og lege.


 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.02 | 07:17
Vigtig information har modtaget 1
14.12 | 10:35
Klub Granskoven har modtaget 5
13.10 | 00:04
Personalet har modtaget 1
09.10 | 14:42
Personalet har modtaget 1
Du kan lide denne side